James S. Jacobs Architects, PLLC

(734) 241-7933 25 Washington, , 48161